Menu toggle Menu toggle

Årsregnskab for selvstændige

Driver du din virksomhed igennem en personligt ejet enkeltmandsvirksomhed skal du en gang om året udarbejde et årsregnskab som danner grundlag for den udvidede selvangivelse som skal indberettes til SKAT inden den 1. juli.

Herudover skal der hvert år ligeledes indberettes et oplysningsskema til SKAT, hvor det bl.a. skal oplyses om man har fået hjælp til regnskabsudarbejdelse og skatteberegningen fra en revisor. Dette ”stempel” på selvangivelsen fra en revisor giver mange kunder en ro i maven og er med til at sikre at tallene der indrapporteres til SKAT er korrekte.   

Der kan være gode penge at hente ved at benytte en revisor til udarbejdelse af årsregnskabet og din personlige selvangivelse, da loven ændres jævnligt og det ville være ærgerligt at gå glip af potentielle fradrag, ligesom det aldrig er rart at blive indkaldt til torskegilde hos SKAT fordi man har indberettet sine tal forkert.

Revisor Stefan Larsen ApS arbejder med faste lave priser, så overvej om ikke jeg skal udarbejde dit årsregnskab og indberette din udvidet selvangivelse til SKAT.

For langt de fleste er det faktisk en god forretning at få en erfaren revisor til at stå for regnskabsdelen og du slipper for at kæmpe med regnskab og skat og kan i stedet servicere dine kunder og lave det du er bedst til.

Virksomhedsskatteordningen

Såfremt din enkeltmandsvirksomhed vælger at gøre brug af virksomhedsskatteordningen er det et krav at der udarbejdes et årsregnskab efter årsregnskabsklasse A. Herudover skal årsregnskabet efterleve nogle bestemte notekrav vedr. opsparet overskud, kapitalafkast, hensat til senere faktisk hævning, årets private hævninger mv.

Det er en meget kompliceret opgørelse som man skal bruge en revisors hjælp til, da virksomhedsskatteordningen ikke er intuitivt nem at forstå.

Fordele ved tilvalg af virksomhedsskatteordningen er blandt andet:

 • Den store fordel ligger i at virksomheden kan vælge at opspare overskud med 22% aconto skat fremfor at blive personlig beskattet af hele årets overskud der eksempelvis kan ligge i topskatten. Dermed får man mulighed for på et senere tidspunkt at hæve det opsparet overskud hvor indkomsten er under den aktuelle topskattegrænse.
 • Har du en udlejning eller andre erhvervsmæssige aktiviteter med større lån, så kan renter til banker eller realkreditter fratrækkes i virksomheden med 100% fradrag, fremfor begrænset fradrag på den private selvangivelse via kapitalindkomsten.

Ulemper ved tilvalg af virksomhedsskatteordningen er hovedsageligt:

 • Der skal laves et årsregnskab hvor årsregnskabsloven klasse A-regler efterleves og derfor skal man bruge hjælp fra en revisor.
 • Der skal være en firmakonto tilknyttet og hver gang at der overføres penge fra firmakontoen til ens private konto så anses det for en hævning som betragtes som løn og man skal være opmærksom på hvor meget der hæves for at det giver mening af benytte virksomhedsskatteordningen.

Udlejning af ejerbolig

Udlejer man en ejerbolig, som man ikke selv bor i over en periode på 12 måneder, er der jf. SKAT´s regler tale om erhvervsmæssig udlejning. Det betyder, at der skal laves et årsregnskab som danner grundlag for indberetningen til skat.

Beskatning af indtægter ved udlejning

SKAT beskriver at man skal medregne den reelle markedsleje, såfremt den leje, der opkræves, er lavere end markedslejen. Det ses ofte når der udlejes til et familiemedlem. Det betyder at lejeindtægten som man beskattes af, skal svare til markedslejen for en tilsvarende bolig. Markedslejen er den husleje, man ville kræve, hvis man udlejer sin ejerbolig efter lejelovgivningens almindelige regler til en tredje person.

Hvilke udgifter kan fratrækkes ved udlejning

Jf. reglerne i skatteloven kan de udgifter som relaterer sig til udlejningen fratrækkes. Det vil hovedsageligt være følgende udgifter som der normalt fratrækkes af udgifter:

 • Ejendomsskatter
 • Vedligeholdelse
 • Revisorbistand
 • Forsikring af ejerbolig
 • Rengøring og vinduespudsning
 • Fællesbidrag til ejerforening
 • El, vand og varme

Vedligeholdelse og forbedringer

Man kan som hovedregel fratrække udgifter til vedligeholdelse, der er en følge af almindeligt slid og ælde i den tid, man har ejet ejendommen, for eksempel udgifter til malerarbejde og småreparationer.

Fradrag ved forbedringer sker først når boligen sælges. Man kan ikke direkte fratrække udgifter til forbedringer, der bringer din ejendom i bedre stand, end den var, da man overtog den. Det kan for eksempel være udgifter til indlæggelse af centralvarme eller nyt badeværelse. Man kan dog godt udskifte køkken eller badeværelse som vedligehold, hvis det er slidt ned i udlejningsperioden. Derfor hænger fradragets størrelse også sammen med, hvor længe man har udlejet boligen.

Det kan være svært entydigt at definere, om en udgift hører til kategorien for vedligeholdelse eller forbedring, da samme udgift undertiden kan falde under begge kategorier.

Forældrekøb

Forældrekøb er, når man som forældre køber en ejerbolig for efterfølgende at leje den ud til sit barn. Jf. SKAT´s regler falder man ind under regler for forældrekøb, såfremt man lejer ud til et nærtstående familiemedlem, som eksempelvis ens egne bedsteforældre, forældre, børnebørn eller ens ægtefælles.

Man betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, hvis man har købt en bolig for at udleje den til et nærtstående familiemedlem.

Man skal betale skat af sit overskud ved udlejningen, men man skal ikke betale ejendomsværdiskat af boligen, man udlejer.

Når man udlejer sin ejerbolig til et nærtstående familiemedlem, skal man altid betale skat af et beløb, der svarer til markedslejen. Markedslejen er defineret som den husleje, man kan kræve, hvis man udlejer til en ikke-nærtstående person.

Man skal være opmærksom på, at forskellen mellem markedslejen og den betalte husleje betragtes som en gave jf. SKAT´s regler. Det betyder at opkræves der ikke tilstrækkelig husleje kan man ende ud i at ens barn skal betale gaveafgift, hvis den rabat barnet får på huslejen overstiger de aktuelle beløbsgrænser for gaver.

De 3 metoder for beskatning ved udlejning:

1) De almindelige skatteregler:

Hvis man ikke vælger beskatning efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, bliver man beskattet efter de almindelige skatteregler.

2) Virksomhedsordningen:

Denne ordning giver nogle forskellige skattefordele. Eksempelvis kan renteudgifter fratrækkes i den personlige indkomst.

3) Kapitalafkastordningen:

Denne ordning giver mulighed for, at en del af overskuddet beskattes som kapitalindkomst. Eftersom kapitalafkastsatsen de seneste par år har været 0 %, giver det samme beskatning som ved de almindelige regler. Såfremt kapitalafkastsatsen hæves til mere end 0 % i fremtiden, kan ordningen blive aktuel igen.